|     |
>> เรียนดี สามัคคี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม <<  
     

   ข้อมูลทั่วไป  
 
  ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 ผู้บริหารการโรงเรียน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ข้อมูลบุคลากร 
 ข้อมูลนักเรียน 
 ภาพบรรยากาศในโรงเรียน
      ติดต่อสอบถาม
   โครงสร้างการบริหารงาน
  กลุ่มการบริการวิชาการ
  กลุ่มการบริหารงานบุคคล
  กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
  กลุ่มการบริหารทั่วไป
  กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
   คู่มือประชาชน  
    การรับนักเรียน
   การขอย้ายเข้าเรียน
   การขอย้ายออกนักเรียน
   การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
   การขอลาออก
   การขอเทียบโอนผลการเรียน 
   การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
   การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
 
   
 
 


   
 
 
   
 
 
 
   
   
   
   
 

 
 
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  

        ................................................................................................................................
 
 


ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เป็นเว็บไซต์สำหรับคนหางานที่รวบรวมตำแหน่งงานภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน รวมถึงตำแหน่งภาคเอกชน โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และภูมิลำเนา รวมทั้งยังมีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


  

 
 
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายไชยศรี ขุมคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


 


 
 
 

 


   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์   349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 
admin : nato_ze@outlook.com
 
 Copyright 2023 NATO By All rights reserved