ประวัติโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  

 

ประวัติโรงเรียน 

    


      โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ เดิมเป็นโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา (สาขาบ้านกุดกลอย)เปิดทำการสอนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านกุดกลอยเป็นอาคารชั่วคราว เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 37 คน โดยครู - อาจารย์ จากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาหมุนเวียนออกมาทำการสอน

     วันที่ 5 มีนาคม 2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาโดยมีคณะกรรมการประเมินผล
โครงการนำร่องการขยายโอกาสทางการศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมและศึกษาสภาพการดำเนินงานของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
สาขาบ้านกุดกลอย

     วันที่ 29 มกราคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อ "โรงเรียนกุดลอยประชาสรรค์"

     วันที่ 8 สิงหาคม 2534 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารชั่วคราวและอาคารประกอบในที่ดินของ นายแล็ง วันนา ซึ่งบริจาคให้โรงเรียน
โดยไม่มีวัตถุประสงค์จำนวน 35 ไร่

     วันที่ 9 กันยายน 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น " โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์"
และได้ย้ายออกจากโรงเรียนบ้านกุดกลอย มาเปิดทำการสอน ณ บริเวณที่ทำการปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2534

     วันที่ 1 ตุลาคม 2534 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ ไทยสะเทือน อาจารย์ 2 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยามารักษาการ
ในตำแหน่งครูใหญ ่โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

     วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งให้นายสมเกียรติ สมคิด
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ (นายสมพงษ์ ไทยสะเทือน
เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2542)

     วันที่ 20 มกราคม 2543 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะลานวิทยาคม
มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ง นายบุญลือ โกมลศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

     วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมศึกษา เขต 29 ได้แต่งตั้ง นายสมเกียรติ สมคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหาด มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค
์ จนถึงปัจจุบัน

 

ที่ตั้งสถานศึกษา
     โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 5 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
     - ห่างจากอำเภอกุดข้าวปุ้น 10 กิโลเมตร
     - ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 90 กิโลเมตร

ที่ตั้ง
      โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ตั้งอยู่เลขที่ 349 หมู่ 5 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี โทร.0-1955-5509
     - ห่างจากอำเภอกุดข้าวปุ้น 10 กิโลเมตร
     - ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 90 กิโลเมตร

ขนาดพื้นที่ : โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์มีเนื้อที่จำนวน 35 ไร่

ปรัชญาของโรงเรียน : ปญญา สพพนธ เฉทติ

คำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี สามัคคี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

          


ความหมาย
     รูปเกรียวเชือก คบเพลิง และหนังสือ วางอยูบนเสมาธรรมจักร ภายในชื่อคำขวัญของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
:     เหลือง น้ำเงิน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองที่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น

อักษรย่อของโรงเรียน : น.ป.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธรูปปรางสมาธิ


 
   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์   349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 
admin : nato_ze@outlook.com
 
 Copyright 2023 NATO By All rights reserved