|     |
>> เรียนดี สามัคคี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม <<  
     

   ข้อมูลทั่วไป  
 
  ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 ผู้บริหารการโรงเรียน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ข้อมูลบุคลากร 
 ข้อมูลนักเรียน 
 ภาพบรรยากาศในโรงเรียน
 
   โครงสร้างการบริหารงาน  
  กลุ่มการบริการวิชาการ
  กลุ่มการบริหารงานบุคคล
  กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
  กลุ่มการบริหารทั่วไป
  กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
   คู่มือประชาชน  
    การรับนักเรียน
   การขอย้ายเข้าเรียน
   การขอย้ายออกนักเรียน
   การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
   การขอลาออก
   การขอเทียบโอนผลการเรียน 
   การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
   การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
 
   
 
 


   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 

 
 
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  

  
   กิจกรรมในโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  

9


 


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์   349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 
admin : nato_ze@outlook.com
 
 Copyright 2023 NATO By All rights reserved