บุคคลากรโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  

   
บุคลากรโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
   
   
   

นายชัชวาล ใจเดี่ยว


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายไชยศรี ขุมคำ


รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพิกุลแก้ว รวยทรัพย์


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางจันทร์จิรา สารปรัง


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางเชาวลักษณ์ วงชารี


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายวิทยา บุษผล


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นายมรุเดช ธรรมสัตย์


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวยุพิน ผาสุข


ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวธัญวรัตน์ ใจยาว


ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวปิยมาภรณ์ ชุมศรี


ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวศรัณยา แสนโท


ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวยุภาดา ศรีภูงา


ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุชาศิริ แอนโก


ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวสุทธิดา ชลการณ์


ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นายปิยะพงษ์ โกศัลวิตร


ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ


นายสาคร สุจันทรา


ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นายเสลี ทำนุ


พนักงานขับรถ
กลุ่มสาระ ฯ : -

 

 

 

 

 

 

     
   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์   349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 
admin : nato_ze@outlook.com
 
 Copyright 2023 NATO By All rights reserved