จำนวนนักเรียนโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  
 

    โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ 4
แผนการจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียนทั้งหมด     251     คน จำนวนนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

รวมระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

6 20 26 51

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

15 10 25

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

6 20 26 49

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

14 9 23

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

21 10 31 59

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

15 13 28

จำนวนนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ชาย 
หญิง
จำนวนทั้งหมด
80 79 159

 

จำนวนนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
 

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

รวมระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4

10 18 28 28

มัธยมศึกษาปีที่ 5

9 16 25 25

มัธยมศึกษาปีที่ 6

14 25 39 39

จำนวนนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ชาย 
หญิง
จำนวนทั้งหมด
33 59 92

 

 

รวมจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 

จำนวนนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 + จำนวนนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 251 คน

  
   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์       
349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  โทร : 08-9844-1257

WebMaster : nato_ze@outlook.com
  Copyright 2017 NATO By All rights reserved